Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden & Privacy statement Art & Color.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Atelier Art & Color afsluit. Art&Color is gevestigd aan de Rijnauwenstraat 44, 4834LE te Breda.
Voordat je je opgeeft voor een opleiding, workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een opleiding, cursus of workshop  komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier, email of telefonische aanmelding door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Atelier Art & Color

2: Inschrijvingen
2.1 Alle opleidingen, cursussen of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Atelier Art & Color behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt.
2.4 Per opleiding, workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een opleiding, workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een opleiding of cursus wordt er €25,- aan administratiekosten ingehouden, bij een workshop € 10,-.
3.3 Afmelding voor een opleiding, cursus of workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de opleiding,cursus of workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Atelier Art & Color
4.1 Atelier Art & Color is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden opleiding, cursus of workshop te annuleren of nieuwe data aan te bieden.
4.2 Atelier Art & Color is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een opleiding, cursus of te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de opleiding, cursus of workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Atelier Art & Color is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden opleiding, cursus of workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
 

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient voor aanvang van de opleiding, cursus of workshop de gehele betaling voor de desbetreffende opleiding, cursus of workshop te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Atelier Art & Color.
5.2 Voor opleidingen wordt na aanmelding een aanbetaling van 25% gevraagd i.v.m investering in materialen.
5.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten 
6.1 Heb je een klacht over een opleiding, cursus of workshop? Neem dan contact met Atelier Art & Color op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Atelier Art & Color aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de opleiding, cursus of workshop.
7.2 Tijdens de opleidingen, cursussen en workshops  wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Atelier Art & Color is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf. Atelier Art & Color zorgt wel voor beschermende schorten.

8: Geheimhouding
8.1 Al het opleidings-,cursus- en workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) opleidings-,cursus-, of workshopmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd opleidings-,cursus- of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Atelier Art & Color toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Atelier Art & Color behoudt zich altijd het recht om de opleidingen, cursussen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

11: Privacy
Door cursisten verstrekte informatie wordt door Art & Color, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Art & Color zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen, cursussen, workshops of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Art & Color zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.