Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Art & Color

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De kunstenares: de maakster van het Kunstwerk.

Christina Back

eigenaresse van Art & Color

gevestigd Lelystraat 168, 4827 KJ, Breda.

          KVK nummer: 20143310

 1. ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Art & Color een overeenkomst aangaat.
  1. ‘Het Kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenares en de klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Art & Color

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Art & Color en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Art & Color door de klant.

Artikel 4 – Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
  • Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk

 • Indien de overeenkomst de koop van een Kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het Kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
  • Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Aflevering van het Kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.
  • Klachten over gebreken aan het gekochte Kunstwerk dienen direct na constatering daarvan bij Art & Color te worden ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten. Dit betekend concreet dat koper het kunstwerk inspecteert vóór definitieve aankoop.
  • Art & Color is na verkoop op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vervolgschade.
  • Kunstwerken kunnen na aankoop niet geretourneerd worden.

Artikel 6 – Betaling

 • Betaling van het volledige aankoopbedrag geschiedt contant, via IDEAL of via bankoverschrijving bij levering van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenares in de koopovereenkomst heeft vermeld.
  • De koopprijs betreft het kunstwerk. In de prijs zijn niet begrepen de kosten van de verpakking en de afleverings- of verzendkosten.
  • Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

Artikel 7- Verpakking en/of verzending

7.1 Bij aankoop van het kunstwerk wordt het door Art & Color op verzoek van de koper ingepakt in bijvoorbeeld noppenfolie.

7.2 Als de koper het kunstwerk verzonden wil hebben zijn de volledige kosten hiervan, verpakking en verzending, voor de koper. Houdt hiermee rekening met name bij grotere kunstwerken.

Artikel 8- Intellectueel eigendom

8.1 Ook na aankoop behoud Art & Color het auteursrecht op het kunstwerk.

8.2 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming kopieën, foto’s en/of video’s van het kunstwerk te maken en deze verspreiden. Dit geld voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden. Bijvoorbeeld:

 • Het maken van afbeeldingen, zoals een foto of een kopie van het schilderij en deze gebruiken ter decoratie van voorwerpen, zoals bijvoorbeeld mokken, T-shirts of andere zaken is niet toegestaan.
 • Afbeeldingen van het schilderij gebruiken voor folders, flyers ansichtkaarten of andere communicatie uitingen is niet toegestaan.

8.3 Bij het delen van foto’s van het kunstwerk op het internet/social media dient de naam Art & Color vermeld te worden.

8.4 Art & Color behoud het recht om het schilderij op haar website en/of online portfolio’s te vermelden en dit schilderij te gebruiken voor promotiedoeleinden en in andere producten te gebruiken.

Artikel 9 –  Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • Art & Color zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Art & Color kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van Art & Color en de activiteiten die het ontplooit.
  • De klant kan zich te allen tijde tot Art & Color wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan Art & Color te melden.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Art & Color het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Art & Color zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
  1. Onder Overmacht wordt verstaan: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
  1. Art & Color zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en Art & Color is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.